dr n. med. Małgorzata Żółcińska- Wilczyńska - urodzona 8 czerwca 1952 r. we Wrocławiu, studia na Wydziale Medycznym Akademii Medycznej   we Wrocławiu ukończyła w 1977r,  od  1978 r zatrudniona  była w Okręgowym Szpitalu Kolejowym we  Wrocławiu  w charakterze asystenta. W 1981 r uzyskała specjalizację  lekarza  chorób wewnętrznych I stopnia, a w 1986- specjalisty  II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych , pełniąc od tego roku funkcję zastępcy ordynatora Oddziału Wewnętrznego Okręgowego Szpitala Kolejowego. W latach 1992-1999 prowadziła  Poradnię Zaburzeń Metabolicznych Okręgowego Szpitala Kolejowego  we Wrocławiu.

W roku 1989 po przedstawieniu rozprawy doktorskiej na temat: „  Insulina endogenna w nadciśnieniu tętniczym samoistnym”/promotor; Prof. dr hab.n. med. Barbara Kowal- Gierczak/ uzyskała tytuł  doktora nauk medycznych.

W roku 1995 uzyskała tytuł  specjalisty w zakresie endokrynologii . Od  2000 roku  rozpoczęła pracę  we własnym Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Centrum  Opieki Diabetologiczno- Endokrynologicznej we Wrocławiu , prowadząc opiekę ambulatoryjną nad pacjentami z cukrzycą , w tym szczególnie nad ciężarnymi z cukrzycą oraz schorzeniami tarczycy a także wszystkimi innymi zaburzeniami endokrynologicznymi.

Prowadzi bardzo aktywną działalność szkoleniowo- edukacyjną; przeprowadziła kilkanaście kursów według własnego autorstwa   dla pielęgniarek w ramach  specjalizacji z diabetologii  dotyczących  ambulatoryjnego prowadzenia pacjentek z cukrzycą ,  corocznie od  10 lat prowadzi szkolenia dla   Collegium  Lekarzy Rodzinnych  z zakresu  chorób tarczycy, od 1993 roku prowadzi  regularnie szkolenia dla lekarzy  rodzinnych,  specjalistów chorób wewnętrznych z zakresu  terapii insulinowej w cukrzycy typu 1 i 2, zasad terapii lekami doustnymi w cukrzycy typu 2  wg standardów PTD,  ostrych i przewlekłych powikłań cukrzycy/ m.in. cukrzyca a serce, nadciśnienie tętnicze w cukrzycy, zespół stopy cukrzycowej,  powikłania oczne w cukrzycy/ oraz cukrzycy wtórnej w przebiegu endokrynopatii.  Od 2000 roku współpracuje z Jeleniogórskim Kołem Chorych na Cukrzycę, regularnie prowadząc szkolenia dla pacjentów z cukrzycą tego regionu. W roku 2011  w uznaniu długoletniej  pracy na rzecz Chorych na cukrzycę otrzymała Złota Odznakę  Zasłużonego dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Jest członkiem  Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego  od 1996 roku.

Od 1998-2007  pełniła funkcję sekretarza nowo utworzonego Dolnośląskiego Oddziału  Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. W okresie 2007-2011  była członkiem Zarządu Dolnośląskiego  Oddziału Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, od 2011 roku  pełni funkcję Przewodniczącego  tego Oddziału  w kadencji  2011-2015.

Od 1995 jest członkiem Europejskiego Towarzystwa do Badań nad Cukrzycą.

Sprawowała funkcję opiekuna specjalizacji z zakresu diabetologii  pięciu  osób w latach 1997-2005.

SPIS PUBLIKACJI:

1. Alicja Kowalisko, Krzysztof Wrabec, Małgorzata Wilczyńska: Zachowanie płatka tylnego zastawki tętnicy płucnej w echokardiogramie jednowymiarowym w zależności od wartości ciśnienia w tętnicy płucnej. Pam. XXXVIII Posiedzenia Naukowego PTK we Wrocławiu,1983.

2. Alicja Kowalsko, Krzysztof Wrabec, Małgorzata Wilczyńska:Echokardiograficzna ocena lewej komory w nadciśnieniu tętniczym w trakcie leczenia. Pam. XXXVIII Posiedzenia PTK we Wrocławiu, 1983.

3.Małgorzata Wilczyńska i wsp.: Pęknięty tętniak zatoki Valsalvy: Kardiologia Polska ,1988.

4.Małgorzata Wilczyńska: Insulina endogenna w nadciśnieniu tętniczym samoistnym –Praca Doktorska, 1989.

5.Małgorzata Wilczyńska: Funkcja i patologia gruczołu tarczycy w ciąży z uwzględnieniem postępowania terapeutycznego. Materiały Jubileuszowego Symposium 50-lecia I Katedry i Kliniki Położnictwa i I Katedry i Kliniki Ginekologii A.M. we Wrocławiu,1996.

6.Małgorzata Wilczyńska: Polineuropatia w cukrzycy typu 1.Endokrynologia,Diabetologia  i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego2002, 8,2, 93-96.

7. Małgorzata Wilczyńska, Dariusz Moczulski, Władysław Grzeszczak: Leczenie inwazyjne choroby wieńcowej u chorych na cukrzycę typu 2 po zawale serca. Diabetologia  Doświadczalna i Kliniczna 2003, 3,3, 249-254.

8. Małgorzata Wilczyńska, Andrzej Wilczyński, Marian Gryboś: Metformin in Polycystic Ovary Syndrome. Advances in clinical and experimental medicine 2005, Vol.14, No.4A, 203-206.

9.Małgorzata Wilczyńska, Andrzej Wilczyński, Beata Wrona-Bąk : Choroby tarczycy a  Cukrzyca. Advances in clinical and experimental medicine 2006, Vol.15, No 1, 147-152.

10. Andrzej Wilczyński, Małgorzata Wilczyńska: Możliwości ambulatoryjnego sprawowania opieki na ciężarnymi z cukrzycą – materiały XXIX Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

11.Joanna Jaroch, Krystyna Łoboz- Grudzień, Zbigniew Bociąga, Alicja Kowalska, Ewa Kruszyńska, Małgorzata Wilczyńska, Krzysztof  Dudek: The relationship of carotid  arterial stiffness to left ventricular diastolic dysfunction in untreated  hypertension; Kardiologia Polska ,  2012;70,3, 223-231

 

dr n. med. Andrzej Wilczyński urodził się 12 grudnia 1952 roku w Bielsku-Białej.

Studia medyczne na Wydziale Lekarskim AM we Wrocławiu ukończył w 1977 roku. W czasie studiów, przez okres trzech lat tj. od roku 1973-1975 był wolontariuszem w Klinice Chirurgii Serca (kier. kliniki prof. dr hab. W. Bross, a następnie prof. dr hab. A. Kustrzycki) pracując głównie na ostrych dyżurach. Następnie dwa lata był wolontariuszem w Klinice Patologii Ciąży i Porodu (kier. kliniki doc. dr A. Żółciński). Po ukończeniu studiów w 1977 r. otrzymał etat asystenta-stażysty w Klinice Ginekologii Operacyjnej (kier. kliniki prof. dr hab. K. Nowosad). Po reorganizacji byłego Instytutu Ginekologii i Położnictwa został asystentem w I Katedrze i Klinice Położnictwa (kier. prof. dr hab. J. Robaczyński), a następnie po reorganizacji (1999 r.) I Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa A.M. we Wrocławiu (kier. prof. hab. n. med. Włodzimierz Baranowski, a następnie  prof. dr hab. n. med. Marian Gryboś). Po odejściu z Akademii Medycznej prowadził Oddział Ginekologiczno-Położniczy w Brzeskim Centrum Medycznym (Brzeg Opolski) od 2009 do 2013 roku.

I stopień specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii po zdaniu egzaminu otrzymał w 1980 r., a w 1981 roku obronił pracę doktorską pt. „Wyniki badań kardiotokograficznych w analizie retrospektywnej porodów płodów biologicznie przenoszonych” zostając starszym asystentem.

W 1983 otrzymał II stopień specjalizacji z ginekologii i położnictwa i został adiunktem w I Katedrze i Klinice Położnictwa AM we Wrocławiu. W 1984 r. został mianowany adiunktem ds. dydaktyki. Od 1994 do 1999 roku był  zastępcą kierownika I Kliniki Położnictwa AM we Wrocławiu w strukturze PSK nr 1 we Wrocławiu.

Od 1987 lat sprawował specjalistyczną opiekę nad ciężarnymi oraz kobietami planującymi ciążę chorymi na cukrzycę. Efektem tej pracy między innymi jest znaczące zmniejszenie śmiertelności okołoporodowej płodu i noworodka z wartości 30-40% występującej w Polsce do tego okresu, do wartości około 2% jaka cechuje pozostałą populację. Wyniki te głównie osiągnięto poprzez zorganizowanie przychodni położniczo-diabetologicznej, w której objął leczeniem pacjentki z dawnych pięciu województw dolnośląskich oraz specjalistycznego oddziału położniczo-diabetologicznego o trzecim stopniu preferencyjności prowadzonego przez niego. Przez wiele lat był członkiem Zespołu Specjalisty Krajowego ds. Cukrzycy.'

Za swoją pracę został odznaczony Odznaką Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia.

Praca naukowa:

Pracę naukową rozpoczął w okresie trzech ostatnich lat studiów tj. 1974-1977 r. w ramach Studenckiego Towarzystwa Naukowego będąc czynnym członkiem Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Chirurgii Doświadczalnej (kier. Zakładu prof. dr hab. H. Kuś, opiekun koła dr hab. Z. Jaworski). Z tego okresu pochodzą trzy prace naukowe, doświadczalne nagrodzone na „Symposium Medicum” - Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych oraz jedna przedstawiona na Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych. W 1981 r. obronił pracę doktorską pt. „Wyniki badań kardiotokograficznych w analizie retrospektywnej porodów płodów biologicznie przenoszonych”. Od 1977 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Od 1982 do 1990 roku wchodził w skład zarządu Oddziału Wrocławskiego PTG. Od 1982 do 1985 r. był skarbnikiem zarządu, a od 1985 do 1990 r. sekretarzem zarządu oddziału.Obecnie jest członkiem zarządu Oddziału Opolskiego PTG. Na posiedzeniach Oddziału Wrocławskiego i Opolskiego PTG wygłosił ponad trzydzieści referatów. Jest od 1993 r. członkiem Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą - EASD, członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Perinatologicznego.

Do chwili obecnej jest autorem lub współautorem ponad 130 publikacji naukowych głównie z zakresu położnictwa.

Wielokrotnie uczestniczył aktywnie w krajowych i międzynarodowych zjazdach naukowych. Brał udział trzykrotnie w pracach ścisłych komitetów organizacyjnych sympozjów naukowych, organizowanych we Wrocławiu w latach 1985-1988 : Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Sympozjum Antykoncepcji PTG, Sympozjum PTG Patologicznych Rozrostów Endometrium.

Był głównym organizatorem  pierwszego w Polsce Ogólnopolskiego Sympozjum Studenckich  Położniczo-Ginekologicznych Kół Naukowych w roku 1994 zorganizowanego w Świeradowie pod patronatem JM Rektora AM we Wrocławiu prof. dra hab. J. Czernika. W 1995 r. był przewodniczącym komitetu organizacyjnego Jubileuszowego Sympozjum Położniczo-Ginekologicznego 45-lecia Pracy Naukowo-Zawodowej Prof. dra hab. Jerzego Robaczyńskiego w I Katedrze i Klinice Położnictwa AM we Wrocławiu oraz Ośrodku Naukowo-Badawczym w Świeradowie Zdroju oraz wchodził w skład komitetu naukowego. W 1996 r. był przewodniczącym komitetu organizacyjnego Jubileuszowego Sympozjum 50-lecia I Katedry i Kliniki Położnictwa i I Katedry i Kliniki Ginekologii Akademii Medycznej we Wrocławiu 1946-1996 oraz członkiem komitetu naukowego.

Praca dydaktyczno-wychowawcza:

Po ukończeniu stażu podyplomowego 1978 roku z tytułu obowiązków asystenta akademickiego podjął prowadzenie zajęć dydaktycznych z położnictwa i ginekologii w Klinice Ginekologii Operacyjnej Instytutu Ginekologii i Położnictwa AM we Wrocławiu w ramach ćwiczeń dla studentów V i VI roku Wydziału Lekarskiego, które przez okres ponad 30 lat prowadził następnie  w I Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa AM we Wrocławiu. Od 1984 roku do końca 2000 r.. był odpowiedzialny za proces dydaktyczny studentów V i VI roku Wydziału Lekarskiego AM we Wrocławiu oraz lekarzy specjalizujących się w zakresie medycyny rodzinnej będąc adiunktem ds. dydaktyki w I Katedrze i Klinice Położnictwa. Oprócz ćwiczeń z położnictwa i ginekologii prowadził w zastępstwie Kierownika Kliniki wykłady dla studentów V i VI roku Wydziału Lekarskiego oraz wykłady z położnictwa i ginekologii dla studentów Wydziału Pielęgniarskiego AM we Wrocławiu. W ramach ogólnopolskiego kursu dla anestezjologów przez 5 lat prowadził wykłady dotyczące czynności skurczowej macicy oraz znieczulania bólów porodowych, fizjologii i patologii porodu dla anestezjologów.

Przez kilkanaście lat prowadził wykłady dla lekarzy specjalizujących na II stopień z położnictwa i ginekologii w ramach kursów z zakresu położnictwa i ginekologii. Od wielu lat prowadzi wykłady dla lekarzy specjalizujących się w endokrynologii i diabetologii z zakresu położnictwa i diabetologii z rejonu całej Polski. Przez kilkanaście lat 1 raz w roku wykładał dla ordynatorów regionu dolnośląskiego w ramach podyplomowego dokształcania lekarzy.

Od 1990 r. był  opiekunem Studenckiego Koła Naukowego przy I Katedrze i Klinice Położnictwa AM we Wrocławiu. Wynikiem pracy koła było 5 recenzowanych i opublikowanych prac naukowych studentów w tym jedna praca wyróżniona i nagrodzona na konferencji uczelnianej. W 1999 r. 4 prace z koła przy I Katedrze i  Klinice Położnictwa , a następnie I Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa AM zostały nagrodzone na Ogólnopolskich Konferencjach Studenckich ( jedna I Miejsce, jedna II Miejsce i dwie wyróżnione). W 1994 r. przy udziale studentów Koła STN przy I Klinice Położnictwa pod jego kierunkiem została zorganizowana po raz pierwszy w Polsce Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Ginekologiczno-Położniczych. Za pracę dydaktyczną i wychowawczą był pięciokrotnie nagrodzony przez Rektora AM we Wrocławiu.


Beata JaźwiecBeata Jaźwiec

ur. 9.12.1968

Wykszatałcenie :

od 1983 do 1988 - Liceum Medyczne w Oleśnicy

Dośwideczenie zawdodowe :

od 1988 do 2008 szpital MSWiA odział neurologii (zastępca pielęgniarki odziałowej )

od 2008 do chwili obecnej szpital WSS im. Gromkowskiego odział neurologii ( pielęgniarka koordynująca )

Informacje dodaktowe:

Kurs kwalifikacyjny w zakresie organizacji i zarządzania;

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego;

Kurs specjalistyczny żywienie parenteralne i enteralne w warunkach domowych i szpitalnych;

Kurs specjalistyczny resuscytacji krążeniowo oddechowej;

Kurs dokształcający profilaktyka zakażeń szpitalnych;

Znajmość jezyka niemieckiego w stopniu podstawowym.

 

 

 

 

 

Dorota Ostojska-Włosik - pielęgniarka dyplomowana.

Wykształcenie:

1974-1978 Liceum Ogólnokształcące

1978-1980 Medyczne Studium Zawodowe we Wrocławiu

Doświadczenie zawodowe:

02.09.1980-17.04.1990 - Oddział Wewnętrzny Okregowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu

18.04.1990-01.10.1994 - Przychodnia Przyszpitalna Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu

01.10.1994-31.12.1999 - Zakład Chirurgii Endoskopowej Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu

01.01.2000 do chwili obecnej Centrum Opieki Diabetologiczno-Endokrynologicznej i Ginekologiczno-Położniczej we Wrocławiu

Szkolenia:

Kursy z zakresu diabetologii (dyplomy)

Luty 2011 r. - specjalistyczny kurs "Edukator w cukrzycy".

 

 

 

 

 

mgr inż. Monika Biziel - dietetyk, specjalista z zakresu nauk o żywieniu człowieka zdrowego i chorego. Absolwentka Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zaangażowana w działalność na rzecz promocji racjonalnego odżywiania się. Prowadziła cykle wykładów dla dzieci szkolnych oraz młodzieży gimnazjalnej, a także wśród ludzi bezrobotnych objętych programem aktywizacji zawodowej. Swoją praktykę zawodową doskonaliła w firmie cateringowej układając jadłospisy dla hospitalizowanych pacjentów.

W ramach doradztwa żywieniowego świadczy usługi skierowane do osób:

· chcących zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie

· z nadwagą

· z niedowagą

· z cukrzycą

· z kandydozą

· z chorobami nerek

· w okresie ciąży

· z zaparciami

· z alergią pokarmową

· z zaburzeniami odżywiania

· dzieci z chorobami żywieniowozależnymi

 

W wolnych chwilach bloguje na tematy związane ze zdrowiem, żywieniem, dietetyką na swojej stronie http://biziel.eu